Home

New zealand Info


:: General Info ::


Visa Info

Schools Info

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศเหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็ก เกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลายสุด ของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island) นิวซีแลนด์มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร ขนาดจะใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษ พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงาม กิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล

 

ประชากร 

ปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 3.6 ล้านคน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ และประมาณ 151,100 คนเป็นชาวเมารี (Maori) และนอกเหนือจากนั้นยังมีชาวโพลีนีเซียน จีน อินเดีย และผู้อพยพจากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิวซีแลนด์

 

ภูมิอากาศ 

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

  1. ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
  2. ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม - พฤษภาคม
  3. ฤดูหนาว มิถุนายน - สิงหาคม
  4. ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน - พฤศจิกายน

เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ - เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก  

 

เวลา

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย 5 ชั่วโมง แต่จะมีการปรับเวลาช้าลง 1 ชั่วโมงในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม หรือช่วงที่เรียกว่า Day Light Saving ซึ่งจะมีผลทำให้ประเทศนิวซีแลนด์มีเวลาที่เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงในช่วงนี้

 


Visa Info

Schools Info