Home

New zealand visa


:: New Zealand Visa Info ::


วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ 

                นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา หรือทำการศึกษาต่อระยะยาวตั้งแต่ระดับมัธยมฯ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย หากหลักสูตรที่ต้องการไปศึกษาต่อมีระยะเวลาเกิน 3 เดือน นักเรียนจะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่านักเรียน แต่ถ้าเรียนต่ำกว่า 3 เดือน สามารถเข้าเรียนได้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

                ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจจะถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่ายทราบ

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน 


 1. ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012): ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน: 4,700 บาท ( ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2010) สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)” จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 3. หนังสือเดินทาง: เล่มจริงที่มีอายุการใช้งานอีกอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า และมีอายุยาวอย่างน้อย 3 เดือนเกินกว่าอายุของวีซ่าที่ได้รับ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่มีภาพถ่ายในกรณีที่มีเล่มเก่า ให้นำเล่มเก่าไปด้วย
 4. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา (Offer of  Place): ที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน
 5. ใบเสร็จการชำระเงินจากสถานศึกษา 
 6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ (Guarantee of Accommodation)
 7. ต้นฉบับพร้อมสำเนาเอกสารรับรองการศึกษา: เอกสารรับรองผลการเรียน ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาต่างๆ และใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript)
 8. เอกสารยืนยันตัวบุคคล ได้แก่ บัตรประชาชน หรือสูติบัตร / เอกสารทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 9. เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
 10. จดหมายรับรองการทำงานของผู้สมัคร (หากมีประวัติการทำงาน)
 11. ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 12. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement ของผู้สนับสนุน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุนสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้
 13. จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น - หากผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จพต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้น
 14. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรองฐานะการเงิน (หากผู้รับรองฐานะการเงิน มิใช่บิดาหรือมารดา โปรดแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ และจดหมายอธิบายถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว)
 15. สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 16. หากท่านมีความประสงค์จะไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (แบบฟอร์ม NZIS1096)
 17. หากท่านมีความประสงค์จะไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์ม INZ1007)และเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ซึ่งใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สมิติเวช (สุขุมวิท 38), บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์

เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม

 

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา

 1. จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 2. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง หรือผู้สนัสนุนนักเรียน
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 

หมายเหตุ :

-  แผนกวีซ่าจะออกวีซ่าครอบคลุมระยะเวลาเฉพาะช่วงที่ได้รับค่าเล่าเรียนเท่านั้น

-  เอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่าตามรายละเอียดข้างต้นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว

   โดยบริษัทรับแปลที่มีทะเบียนถูกต้อง

-  ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

 

แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์ 

ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330

T: 02-654-3444

F: 02-654-3445

E: nzisbangkok@dol.govt.nz

W: www.immigration.govt.nz

เวลาทำการ 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (วันจันทร์ - วันศุกร์)