Home

UK visa


:: UK Visa Info ::

 

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักร เพื่อการศึกษาต่อจะต้องมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้อง การขอวีซ่าค่อนข้างจะมีรายละเอียดมากและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยปกติแล้ว วีซ่าจะครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร

การขอวีซ่าของผู้ขอวีซ่านักเรียนและผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน ต้องติดต่อนัดหมายวันเวลาเพื่อการยื่นวีซ่าและต้องกรอกแบบคำร้องขอวีซ่าทางเว็บไซด์ (ออนไลน์) ก่อนวันนัดหมายจริงในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้ยื่นคำร้องฯ ทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่จะทำการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ในช่วงเวลาทั่วไปหากไม่มีการสัมภาษณ์ ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางคืนผ่านศูนย์ฯ หรือบริษัทรับส่งเอกสารภายในเวลา 3-15 วันทำการ อย่างไรก็ดีในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาหลักคือในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ย. การพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลานานขึ้นโดยอาจจใช้เวลาพิจารณาถึง 4-8 สัปดาห์ ดังนั้นผู้ที่ยื่นวีซ่าควรดำเนินเรื่องล่วงหน้าตามความจำเป็น

 

ระบบใหม่ในการพิจารณาวีซ่านักเรียน

นักเรียน/นักศึกษา ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อนไปศึกษาในสหราชอาณาจักร จะต้องเข้าสู่การยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบใหม่ที่เรียกว่า Tier 4 ของระบบฐานคะแนน (Tier 4 Points Based System) ภายใต้ระบบใหม่นี้ นักเรียน/นักศึกษาจะต้องแสดงหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับรองเทียร์ 4 (Licensed Tier 4 Sponsor) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในขณะเรียน ในระบบใหม่นี้นักเรียนต่างชาติจะได้รับอนุมัติวีซ่า จะสามารถทำงานพิเศษ (Part-Time) ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระหว่างปิดภาคเรียนและจะสามารถทำงานประจำ (Full-time) ในช่วงปิดภาคเรียนได้ รวมทั้งสามารถสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ให้มีการฝึกงาน

 

ระบบการให้คะแนน เทียร์ 4 (Tier 4 Points Based System)

Points Based System (PBS) เป็นระบบการพิจารณาประกอบการขอวีซ่า โดยดูจากกรให้คะแนนใน 2 หัวข้อเงื่อนไข ซึ่งรวมแล้วจะต้องได้ 40 คะแนน จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้

      วีซ่านักเรียนในระบบ Tier 4 มี 2 ประเภท

 1. Adult student (General Student) สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาระดับหลังจบมัธยม
 2. Child Student สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี

      หลักเกณฑ์การให้คะแนนจัดแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

 • 30 คะแนน จากเอกสาร Visa Letter ซึ่งเป็นเอกสารที่สถาบันออกให้คล้ายกับ Offer letter เดิมของสถาบัน แต่เอกสารระบบใหม่นี้สถาบันจะต้องมี หมายเลขอนุญาต (License Number) ให้เป็นสถาบันที่เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติได้
 • 10 คะแนน เป็นเรื่องหลักฐานการเงิน โดยได้จากเอกสารจากธนาคาร หรือหนังสือรับรองว่ามีจำนวนตัวเลขเงินฝากที่เพียงพอสำหรับค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนด และในวันยื่นขอวีซ่าจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน และใช้หนังสือของทางธนาคารนั้นขอวีซ่าภายใน 1 เดือน เอกสารแสดงเทียบเป็นเงินสกุลอังกฤษ

 

นักเรียนที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ระบบ Points Based System (PBS)

 • Prospective students – เป็นวีซ่านักเรียนแบบระยะสั้น เพื่อเข้ามาเตรียมการและตัดสินใจเรื่องการเรียน
 • Student Visitors – เป็นวีซ่านักเรียนที่เข้ามาศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน และไม่ประสงค์จะทำงานในระหว่างเรียน และไม่คิดจะขอต่ออายุวีซ่าระหว่างการพำนักในสหราชอาณาจักร
 • Child Visitors -  เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และเข้ามาเรียนในหลักสูตรระยะสั้นและท่องเที่ยวด้วย ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • บิดา มารดา ของนักเรียนที่โรงเรียน – เป็นวีซ่าของผู้ปกครองที่เข้ามาพร้อมกับเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

 

CAS (The Confirmation of Acceptance for Studies)

ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 นักเรียน นักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษมากกว่า 6 เดือน แล้วมีความประสงค์ที่

จะต้องทำวีซ่านักเรียน (Student Visa) จะต้องได้รับ CAS number จากทางดรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในการทำเรื่องยื่นขอวีซ่า ซึ่ง CAS number นี้จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดต้องผู้ขอวีซ่าในการไปศึกษาต่อ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นในการเช็คข้อมูลจากทางสถานทูต รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ (www.ukba.homeoffice.gov.uk/studyingintheuk)

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน 

 1. แบบฟอร์ม ขอวีซ่า: ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำการกรอกคำขอออนไลน์เท่านั้น ที่ ( www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx ) และพิมพ์ออกมาลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง
 2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า: ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยการซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงินจากธนาคารสั่งจ่าย “British Embassy Bangkok” หรือ “สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย” 1 ใบ ต่อใบคำร้อง 1 ใบเท่านั้น โดยยื่นกับศูนย์รับคำร้องฯ ในวันยื่นเอกสารเลย ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าไม่สามารถซื้อได้ที่ VFS ค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนและผู้ติดตามมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ปัจจุบัน ณ มิถุนายน 2010 เท่ากับ £199 หรือ £68 (หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน) โดนอัตราค่าธรรมเนียมนี้ได้รวมค่าบริการของศูนย์แล้ว อย่างไรก็ดีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทได้ที่ (www.vfs-uk-th.com/thai/visafees.aspx )
 3. หนังสือเดินทาง: พร้อมสำเนา ซึ่งเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 4. ใบนัดยื่นวีซ่า: ภายใต้ระบบใหม่สำหรับวีซ่านักเรียน สามารถนัดวันและเวลายื่นเอกสารออนไลน์ได้ที่ (http://vfs-uk-th.com/Appointment/AppScheduling/AppWelcome.aspx) เพื่อลดเวลาการรอคิวของผู้ยื่นขอ แต่ในกรณีที่ไม่ได้นัดหมายก่อนจะต้องนำเอกสารไปเข้าคิวในวันที่ยื่น ซึ่งอาจจะต้องรอคิวนาน
 5. แบบฟอร์ม Appendix 8 (General Student) หรือ Appendix 9 (Child Student) เกี่ยวกับหลักฐานด้านการเงิน กรอกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารธนาคารที่มี และใน Part 7 ของแบบฟอร์มจะต้องสรุปว่า นักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ ถ้าเอกสารครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนด ให้กรอก 30 และ 10 คะแนนสำหรับแต่ละเงื่อนไขแบบฟอร์มดาว์นโหลดได้จาก (www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/vafs)
 6. รูปถ่าย: หน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร (กว้างxยาว ประมาณ 2 นิ้ว) จะเป็นรูปสีหรือขาว-ดำก็ได้ แต่พื้นหลังควรเป็นสีขาว รูปถ่ายต้องมีความชัดเจนและมีความละเอียดสูง หน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตาหรือ สวมหมวก และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศรีษะ) ยกเว้น ในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนาของชาตินั้นๆ นอกจากนั้นแล้ว กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น 
 7.  หลักฐานส่วนบุคคล: สำเนาบัตรประชาชน, บัตรประจำตัวราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นาสกุลทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้ยื่นและผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนทางการเงิน 
 8.  หลักฐานทางการศึกษา: เอกสารแสดงผลการเรียนทั้งหมดเช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา รวมถึงหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติมหรือ เอกสารแสดงการเข้าอบรมขณะที่กำลังศึกษา หรือหลังจบการศึกษาแล้ว เอกสารทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวจริงและสำเนา 
 9.  เอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า (Visa Letter): ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่นักเรียนต้องการไปศึกษาต่อ 
 10.  เอกสารที่ใช้ในการยื่นใบสมัครเรียนทั้งหมด และ หนังสือตอบรับจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษา: ซึ่งรวมทั้งหลักฐานการชำระค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีข้อมูลของนักเรียนและสถาบันรวมถึง ชื่อหลักสูตร ค่าเล่าเรียน ระยะเวลาของหลักสูตรทั้งหมด จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา ใบเสร็จค่าเทอมหรือค่าที่พักที่จ่ายมัดจำไปแล้วใช้ตัวจริงและสำเนา 
 11.  ผลภาษาอังกฤษ: ใช้ทั้งตัวจริงและสำเนา 
 12.  หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) : ใช้ทั้งตัวจริงและสำเนา 
 13.  หลักฐานทางการเงิน: จะต้องแสดงจำนวนเงินในชื่อตัวนักเรียนเอง (หรือร่วมกับคนอื่น) หรือเงินกู้โดยชื่อตัวนักเรียนเอง หรือทุนรัฐบาล (ส่วน Child Students สามารถใช้บัญชีของผู้ปกครองได้) ที่ครอบคลุมค่าเทอมสำหรับปีแรกของการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนดอย่างน้อย 9 เดือน (ขึ้นอยู่กับว่าจะยื่นขอวีซ่าแบบ child หรือ adult) จำนวนเงินที่แสดงต้องอยู่ในรูปเงินสด โดยไม่พิจารณาใบหุ้น หุ้นกู้ โฉนด พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือบัญชีประเภทอื่นๆ ควรยื่นเป็นบัญชีออมทรัพย์ หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องระบุยอดเงินในบัญชี ไม่ใช่แค่จำนวนกี่หลัก เทียบออกมาเป็นเงินปอนด์ และยอดเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าพ่อแม่หรือญาติหรืออื่นๆ เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินต้องยื่นเอกสารส่วนตัวของทุกคน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำงาน หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนนั้น นักเรียนจะต้องมีจำนวนเงิน  £800 ต่อเดือน ถ้าพักอยู่ตอนในของ London และจะต้องมีจำนวนเงิน £600 ต่อเดือน ถ้าพักที่เมืองอื่นๆ และตอนนอกของเมือง London ถ้าเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเกิน 9 เดือน จะต้องแสดงจำนวนเงินเพิ่มจากค่าเทอมอีกอย่างน้อย   £7,200 หรือ £5,400 ขึ้นกับว่าเรียนอยู่ภายในหรือนอกเขตเมือง Londonในกรณีที่มีผู้ติดตาม (สามี ภรรยา และลูก) แบบ General Student จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าเพียงพอต่อการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าเรียนในตอนในของ London จะต้องมีเงิน £533 ต่อเดือน และ £400 ต่อเดือน สำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อผู้ติดตามแต่ละคน และมีจำนวนเงินรวมอยู่อย่างน้อย 9 เดือน
 14. เอกสารผลตรวจสุขภาพ จาก IOM (International Organization for Migration): ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษทุกประเภทในประเทศไทยทุกท่าน ที่ต้องการไปพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน จำเป็นต้องยื่นประกาศนียบัตรรับรองที่แสดงให้เห็นว่าท่านปลอดเชื้อจากวัณโรคก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่า ในกรณีที่ไม่ยื่นเอกสารนี้ตามที่กำหนด ใบคำร้องจะถูกปฏิเสธและจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจวัณโรค จะได้รับการยกเว้นสำหรับ:

 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต 
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี บริบูรณ์ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ

 1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรตัวจริง (สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี) และสำเนา 1 ชุด
 3. รูปถ่ายสีขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
 4. ใบรับรองการตั้งครรถ์หรือสมุดฝากครรถ์ สำหรับผู้ตั้งครรถ์
 5. ค่าธรรมเนียม 2,600 บาทต่อท่าน (ผู้ยื่นคำร้องต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจที่สำนักงาน IOM ด้วยเงินสดเมื่อมาลงทะเบียนก่อนการเข้ารับการตรวจทางการแพทย์)

ผู้ยื่นคำร้องวีซ่าต้องเข้ารับการตรวจวัณโรคและได้รับประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรการระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration:IOM) เท่านั้นคือที่

                120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8

                ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

                โทรศัพท์ : 02-234-7950-5

                โทรสาร   : 02-234-7956

                Email: bkk.tbdp.uk@iom.int

                เวลาทำการของ IOM: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 17.00 (ยกเว้นวันหยุดประจำปีของ IOM)

ใบประกาศนียบัตรจะต้องออกให้โดย IOM เท่านั้น ที่สำนักงาน IOM ใบประกาศนียบัตรจะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจ เมื่อผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนกับ IOM แล้ว จะได้รับการจัดสรรเวลาเพื่อการเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเวลาทำการของโรงพยาบาล 2 แห่งดังนี้:

 • โรงพยาบาลพญาไท 2 : เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน สามแสนใน พญาไท กรงุเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-617-2444
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ : เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิทซอย 3 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-667-1000