Home

Australia visa


:: Australia Visa Info ::

 

วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย 

ในการยื่นขอวีซ่า เจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุมัติวีซ่าตามระยะเวลาของการเรียน ในกรณีนักเรียน/นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 90 วัน สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวได้ แต่ถ้าต้องการเรียนแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลามากกว่า 90 วัน จะต้องยื่นใบสมัครขอวีซ่านักเรียน

ในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ทางสถานทูตจะแจ้งให้ทราบ และหากท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ใบสมัครประเภทเกณฑ์พิจารณาระดับ 1)  วีซ่านักเรียนจะใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันทำการในกรณีที่เอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลียจะคิดค่าบริการอีก 535 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม รวมถึงคู่สมรสและครอบครัว หรือเด็ก โดยชำระค่าบริการด้วยเงินสดเท่านั้น และไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต สำหรับอัตราค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้จากสำนักงานเพื่อนการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ http://www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน 

 1. แบบฟอร์ม 157A หรือ 157P: (รวมการอนุญาตให้ทำงาน) ซึ่งกรอกและลงนามโดยสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตอบคำถามทุกข้อโดยเฉพาะส่วนของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน
 2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า: จำนวน AUD$540 หรือ 17,250 บาท (พฤษภาคม 2010) โดยค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่านั้นต้องซื้อด้วย แคชเชียร์เช็ค หรือ Bank Draft สั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น
 3. ต้นฉบับเอกสารยืนยันการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ (CoE): ซึ่งทางสถาบันจะออกให้ภายหลังจากที่ท่านจ่ายค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยใบตอบรับนี้จะต้องมีอายุใช้การได้ ขณะที่มีการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
 4. หลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน (Overseas Student Health Cover-OSHC): และครอบคลุมบุคคลอื่นๆ ทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร ใบบางกรณีหลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนี้จะระบุไว้ที่ CoE หรือใบตอบรับจากทางสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหลักฐานที่เพียงพอ
 5. หนังสือเดินทาง: ของผู้สมัครขอวีซ่าทุกคน จะต้องมีอายุครอบคลุมกับช่วงเวลาที่ท่านต้องการไปเยือนและอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรืออย่างน้อยต้องมีอายุการใช้ได้อีก 6 เดือนขณะที่ยื่นใบสมัครขอวีซ่า
 6. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ: ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โปรดเตรียมรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้วอีก 2 รูป สำหรับแบบฟอร์มตรวจร่างกาย)
 7. ต้นฉบับพร้อมสำเนาเอกสารรับรองการศึกษา: เอกสารรับรองผลการเรียน ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาต่างๆ และใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript)
 8. เอกสารยืนยันตัวบุคคล ได้แก่ บัตรประชาชน หรือสูติบัตร / เอกสารทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ต้นฉบับพร้อมสำเนา
 9. เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) 
 10. จดหมายรับรองการทำงานของผู้สมัคร (หากมีประวัติการทำงาน)
 11.  ใบรับรองฐานะการเงิน: พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมตัวจรืงย้อนหลัง 6 เดือนของตัวเองและผู้รับรองการเงิน หากท่านใช้หลักฐานการเงินของบริษัทรับรองสภานภาพทางการเงิน โปรดแสดงหลักฐานความสมัพันธ์ของท่านกับผู้รับรองและบริษัทที่ให้การรับรอง
 12. จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุน: ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น      -    หากผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จพต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้น
 13. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรองฐานะการเงิน: (หากผู้รับรองฐานะการเงิน มิใช่บิดาหรือมารดา โปรดแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ และจดหมายอธิบายถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว)
 14. ผลการตรวจสุขภาพและสำเนาใบเสร็จการตรวจสุขภาพ: (ในบางกรณีที่สำนักงานเพื่อการยื่นวีซ่าออสเตรเลียระบุจะขอดูหลักฐานสำเนาใบเสร็จนี้)

หมายเหตุ :

 • กรณียื่นขอวีซ่าแบบเอกสาร จะต้องแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ โดยบริษัทรับแปลที่มีทะเบียนถูกต้อง และยื่นเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับแปล
 • เอกสารด้านการเงิน ควรมีจำนวนเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวเองและผู้ติดตาม ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปกลับ ค่าเรียนและค่าครองชีพ โดนประมาณเท่ากับ A$18,000 ต่อคน/ปี และ A$6,300 ต่อปีสำหรับผู้ติดตาม ถ้านำลูกไปด้วย จะต้องมี เพิ่มอีก A$11,600 ต่อปี รวมค่าเล่าเรียนบัตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี และ A$10,700 ต่อปี สำหรับคนต่อไป การแสดงหลักฐานนี้ถ้าผู้สมัครแสดงสมุดเงินฝากธนาคาร จะต้องยื่นตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง และไม่รับพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล ใบหุ้น หุ้นกู้ อสังหาริมทรัพย์
 • ใบสมัครจะได้รับการพิจารณาภายใน 5-10 วันทำการ การพิจารณาอาจจะล่าช้าหากผู้สมัครดำเนินการตรวจสุขภาพ หรือนำส่งเอกสารหรือข้อมูลล่าช้า

 

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

 1. เอกสารยินยอมแบบฟอร์ม 1229 Letter of Consent จากบิดาและมารดา / หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งเพื่ออนุญาตให้นักเรียนเดินทางโดยลำพังได้
 2. แบบฟอร์ม Under 18 Welfare Form (การดูแลผู้เยาว์) จากบิดาและมารดา / หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง หรือเอกสารที่สถาบันแต่งตั้งผู้ปกครองให้แก่นักเรียน ในกรณีที่มีผู้ปกครองเพียงคนเดียวต้องนำเอกสารยื่นเพิ่มเติมอื่นๆ ด้วย เช่น ใบหย่า ใบสั่งจากศาลหรืออำเภอที่ระบุผู้ที่เป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียว ใบมรณบัตร หรืออื่นๆ ตามแต่สมควร
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครเดินทางไปอาศัยพร้อมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่ได้สิทธิการดูแลตามกฏหมาย ให้แสดงเอกสารราชการกำกับคำอ้างอิง รวมทั้งการสมัครวีซ่าผู้ปกครอง / การ์เดียน ที่ครอบคลุมระยะเวลาเดียวกับวีซ่าของนักเรียน หรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมยื่นแบบฟอร์ม Under 18 Welfare Form (การดูแลผู้เยาว์)
 4. ในกรณีที่ให้ผู้สมัครไปอาศัยอยู่กับญาติในประเทศออสเตรเลียให้แสดงเอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์และหลักฐานว่าบุคลลที่เป็นญาตินี้มีอายุครบ 21 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารแสดงว่าบุคคลนั้นอยู่ในออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฏหมายตลอดเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าผู้สมัครจะมีอายุ 18 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมยื่นแบบฟอร์ม under 18 Welfare Form (การดูแลผู้เยาว์)
 5. ใบรับรองการสอบประวัติของญาติในประเทศออสเตรเลียต้องขอจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่ญาติผู้นั้นได้อาศัยอยู่เป็นเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารฟอร์ม 47 P (ใบรับรองการสอบประวัติจากกรมตำรวจ)ในกรณีที่ผู้สมัครไม่พำนักกับบุคคลที่กล่าวไว้ข้างต้นจพต้องแสดงเอกสารจากสถาบันการศึกษารับรองว่าได้มีการจัดเตรียมเรื่องที่พักและการดูแลอื่นๆ ทั่วไป ให้ผู้สมัครไว้แล้วในระยัเวลาที่ผู้สมัครจำศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 6. สำเนาสูติบัตรที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ / หรือสำเนาบัตรประชาชนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ / หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของบิดาและมารดา
 7. หลักฐานการศึกษา รวมทั้งประกาศนียบัตรจากการอบรมและใบ Transcript การศึกษาล่าสุด
 8. เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

การตรวจสุขภาพ

สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ละทะเบียนเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป (เท่านั้น) ผู้สมัครขอวีซ่านักเรียนจะต้องดำเนินการตรวจสุขภาพรวมถึงการฉายรังสี (x-ray) ในการตรวจสุขภาพ

เอกสารสำคัญที่ต้องนำไปที่โรงพยาบาลสำหรับการตรวจสุขภาพ

 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่าหลักสูตรที่สมัครเรียน
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใช้ได้ทั้งสี หรือ ขาว-ดำ
 • แบบฟอร์ม 160 (Radiogical Report on Chest X-ray of an applicant for an Australian Visa) เพื่อ x-ray ปิด ตรวจหาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค ปอดบวม ฯลฯ
 • แบบฟอร์ม 26 (Medical Examination for an Australian Visa) ตรวจปัสสาวะและสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพไม่ต้องงดอาการ น้ำ
 • สตรี งดตรวจขณะมีประจำเดือน ควรเว้นหลังจากมีประจำเดือนแล้ว 4-5 วัน
 • เมื่อตรวจแล้ว ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งแบบฟอร์ม 26 และ 160 ไปยังสถานทูตออสเตรเลียเอง
 • ผลการตรวจสุขภาพเป็นความลับ ผู้ที่จะรู้ผลการตรวจได้แก่เจ้าหน้าที่ทางสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น
 • ผลการตรวจสุขภาพมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันเข้าตรวจ

หมายเหตุ : หากนักเรียนมีโรคประจำตัว ควรตรวจสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ ในบางกรณี ผลการวินิจฉัยโรคจะถูกส่งไปยังทางกรมอนามัยที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อรอการอนุมัติ ซึ่งเป็นผลให้วีซ่าล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 3 เดือน

 

รายชื่อโรงพยาบาลและแพทย์ ในกทม. ที่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตออสเตรเลียให้เป็นผู้ทำการตรวจร่างกายเพ่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลียมีดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ Bangkok General Hospital
 2. โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม BNH
 3. โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ Mongkutwattana General Hospital

 

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 

บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด 

ตึก ซี ซี ทาวเวอร์

ยูนิต 2&3 ชั้น 34

889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

T: 02-672-3476/77/78/79

E: info.diacth@vfshelpline.com

W: http://www.vfs-au.net/

วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลายื่นเอกสาร: 08.30 – 15.00

เวลารับหนังสือเดินทาง: 15.00 – 16.30