Home

Canada visa


:: Canada Visa Info ::

 

วีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา 

 

                นักเรียน/นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในประเทศแคนาดาต้องขอวีซ่านักเรียน (Study Permit) ซึ่งประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับโปรแกรมการเรียนและระยะเวลาของการเรียน ถ้าศึกษาในหลักสูตรนานกว่า 6 เดือน ต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านักเรียน เมื่อจบหลักสูตรแล้ว และต้องการขยายเวลาเรียนหรือต้องการเรียนในหลักสูตรอื่นต่อ จะสามารถทำเรื่องขยายเวลาวีซ่าที่ประเทศแคนาดาได้เลย ถ้าลงเรียน 6 เดือนหรือน้อยกว่า (หลักสูตรภาษา) สามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa) ได้ แต่วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถขยายเวลาเรียนต่อในสถาบันอื่นได้ และจะต้องออกจากแคนาดาตามระยะเวลาที่อนุญาต

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 

 1. หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้ที่มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอวีซ่า: เป็นแบงค์ดราฟท์หรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น สำหรับวีซ่านักเรียนเท่ากับ C$125 หรือ US$125 หรือ 4,000 บาท ส่วนวีซ่าท่องเที่ยว เท่ากับ C$75 หรือ US$75 หรือ 2,400 บาท (ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2010 เป็นต้นไป)
 3. รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว (35 x 45 มม.) จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ้าขนาดรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า
 4. จดหมายตอบรับการเข้าศึกษา: จากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ซึ่งจะมีข้อมูลของนักเรียน ชื่อ วันเดือนปีเกิด หลักสูตรและระดับที่ลงเรียน ระยะเวลาการศึกษา วันเริ่มต้นและวันสำเร็จการศึกษา สำหรับสถาบันเอกชนก็จะต้องมีข้อมูลใบอนุญาตสถานศึกษาด้วย หนังสือฉบับนี้จะต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจจากสถาบันกำกับอย่างถูกต้อง สำหรับนักศึกษาที่จะศึกษาในมณฑลควิเบก จพต้องยื่นขอใบตอบรับจากรัฐบาลมณฑล หรือ Quebec Certificates of acceptance (CAQ) ด้วย ซึ่งออกให้โดยกระทรวงวัฒนธรรมสังคม และตรวจคนเข้าเมืองของรัฐควิเบก (MCCI)
 5. หลักฐานการเรียนล่าสุด: เช่น Transcript ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาบัตร
 6. เอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) 
 7. จดหมายรับรองการทำงานของผู้สมัคร (หากมีประวัติการทำงาน) 
 8. หลักฐานทางการเงิน: เช่น จดหมายพร้อมลายเซ็นประทับตรารับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ ทนายความเป็นพยาน (Notarized Public) แสดงความยินยอมและความสามารถทางการเงินของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนขณะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา พร้อมยื่นจดหมายรับรองจากธนาคารในกรณีที่ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์กร หรือได้รับทุนการศึกษาต้องยื่นจดหมายจากองค์กรนั้น โดยระบุลักษณะ จำนวน และข้อกำหนดของเงินทุนที่ได้รับ
 9. จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น      -    หากผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จพต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้น
 10. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรองฐานะการเงิน (หากผู้รับรองฐานะการเงิน มิใช่บิดาหรือมารดา โปรดแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ และจดหมายอธิบายถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ไม่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษก่อน โดยบริษัทรับแปลที่มีทะเบียนถูกต้อง และยื่นเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับแปล

 

นักเรียนที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าท่ายไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฏหมายในประเทศไทยให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดาโดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่น กรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลเร่งด่วนหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีเจ็บป่วยและต้องการการรักษาพยาบาลเร่งด่วน หรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 

การยื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา

เมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยและครบถ้วนสามารถนำไปยื่นที่

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กทม 10500

โทรศัพท์ 02-636-0540 เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 10. 00

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และอาจนัดมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าในวันเดียวกันหรือวันหลัง
 • ตรวจสุขภาพ นักเรียน/นักศึกษาที่ลงเรียนนานกว่า 6 เดือนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและการสัมภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารการตรวจสุขภาพ (Medical Form) พร้อมข้อมูลของแพทย์ที่สถานทูตฯ รับรองในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งควรติดต่อเพื่อรับการตรวจสุขภาพทันที (ในกรณีเร่งด่วน แนะนำให้แจ้งแพทย์ส่งผลการตรวจผ่านบริษัทส่งพัสดุ เพื่อความรวดเร็ว โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 • เมื่อคำร้องขอวีซ่าผ่านการพิจารณา นักศึกษาจะได้รับวีซ่าชั่วคราว (TRV) โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักศึกษานำ passport มาประทับตรา ซึ่งจะกำหนดวันหมดอายุของการเดินทางเข้าแคนาดาไว้ นักศึกษาจะต้องเดินทางเข้าแคนาดาก่อนวันหมดอายุ นอกจากนี้จะได้รับหนังสือที่แจ้งว่าคำร้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นซึ่งไม่ใช่วีซ่านักเรียน จะต้องแสดงหนังสือนี้และวีซ่าชั่วคราวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแรกที่ไปถึง และจะมีการออกวีซ่านักเรียนให้ ณ ที่นั้น

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา 

ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4

บางรัก กรุงเทพฯ 10500

T: 02-636-0540

F: 02-636-0566

E:  bngkk@international.gc.ca

W: http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/

เวลาทำการ 07.30 – 16.15 (วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี) และ 07.30 – 13.00 (วันศุกร์)