Home

 

ลักษณะโครงการ

           เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนในการฝึกงานและท่องเที่ยว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa)  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านระบบการทำงาน วิถีชีวิต ของชาวอเมริกัน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดและการฟัง
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการร่วมกันในสังคม และเรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย ชาย-หญิง สถานะภาพโสด
 2. อายุระหว่าง 18-28 ปี
 3. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
 4. มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 6. มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 7. มีความพร้อมในการทำงานด้านบริการ และอดทนต่อการทำงานหนัก และการทำงานที่ต้องอยู่ในภาวะกดดัน
 8. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร  

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (สามารถกรอกผ่านระบบออนไลน์ หรือติดต่อขอรับได้จากบริษัทฯ)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานหลังจากวันที่กลับมาแล้วอย่างต่ำ 6 เดือน
 3. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังขาว ขนาดใบหน้าใหญ่เกิน 50% ของพื้นที่รูป)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาบัตรนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. เข้าไปกรอกใบสมัครของทางบริษัท ได้ที่  http://www.education-house.com
 2. ทำการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 5-10 นาที จากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท
 3. หากผ่านการสัมภาษณ์ รบกวนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินมัดจำ 2,000 บาท
 4. เขียนประวัติส่วนตัว Resume ตามแบบฟอร์มของทางบริษัท พร้อมติดรูปถ่าย
 5. รอนัดสัมภาษณ์งานครั้งที่ 2 จากทางองค์กร หรือ นายจ้าง ประเทศสหรัฐอเมริกา
 6. เมื่อได้รับยืนยันการจ้างงานจากทางประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ชำระเงินค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมด
 7. ดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
 8. ทำการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (Pre-Departure Orientation)
 9. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 10. หลังสิ้นสุดโครงการนักศึกษาเดินทางกลับ ประเทศไทย และส่งเอกสารเพื่อรายงานตัวต่อสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย

ลักษณะและประเภทของงาน

           โครงการ Work & Travel จะเน้นงานด้านการบริการเป็นหลัก อาทิ โรงแรม , รีสอร์ท , ร้านอาหาร , ร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าที่ระลึก , ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น โดยหน้าที่ของงานที่ได้รับมอบหมายก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทของงาน อาทิตย์ งานเสิร์ฟประจำห้องอาหาร หรือ บาร์ของโรงแรม/รีสอร์ท , งานทำความสะอาดห้องพักของโรงแรม/รีสอร์ท , งานประจำห้องครัว , งานประจำห้องซัก – รีด , พนักงานเก็บเงิน , พนักงานทำความสะอาดบ้าน – ห้องน้ำ – เช็ดกระจก  และพนักงานขาย-ตรวจเช็ครายการสินค้า เป็นต้น

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
สมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกันยายน 2557                       56,000             
สมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  2558 59,000

อัตรานี้รวม: ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ , ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน , ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการฝึกงาน , ค่าปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง , ค่า SEVIS FEE , ค่าจองคิวสัมภาษณ์วีซ่า (PIN CODE) , ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
อัตรานี้ไม่รวม: ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าที่พัก , ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าช๊อบปิ้ง เป็นต้น

การชำระเงิน

งวดที่ 1. จำนวน 2,000 บาท  ชำระภายหลังผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษจาก จนท.บริษัทฯ โดยชำระภายใน 2 วัน หลังจากทราบผลสัมภาษณ์

งวดที่ 2. จำนวน 25,000 บาท ชำระภายใน 45 วัน นับจากวันที่ชำระงวดที่ 1 ทั้งนี้หากเกินกำหนดชำระจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินงวดที่ 1

งวดที่ 3. จำนวน 29,000 บาท (สำหรับโปรโมชั่น 1) หรือ 32,000 บาท (สำหรับโปรโมชั่น 2) ชำระภายหลังจากองค์กรทางสหรัฐอเมริกา และนายจ้างยืนยันตำแหน่งงาน

เงื่อนไขและการคืนเงิน

 1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินงวดที่ 1 จำนวน 2,000 บาท ทุกกรณี
 2. กรณีบริษัทฯไม่สามารถจัดหาตำแหน่งงาน อันเป็นเหตุให้ผู้สมัครไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ภายหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงิน งวดที่ 2 เข้ามา ทางบริษัทฯยินดีคืนเงิน งวดที่ 2 เต็มจำนวน
 3. กรณีโดยปฏิเสธวีซ่า จากทางกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนเงิน จำนวน 15,000 บาท ให้ผู้สมัครภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ผู้สมัครคืนเอกสาร DS2019) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำ DS 2019 ฉบับจริง คืนทางบริษัทฯภายใน 5 วัน นับแต่วันถูกปฏิเสธวีซ่า
 4. เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1-3 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
   

   

 

ดูงานอื่น ๆ