Home


Internship & Traineeship in USA
 

OVERVIEW
 

           โครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship & Traineeship in USA) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีโอกาสได้ไปฝึกงานตาม สาขาที่สำเร็จการศึกษามา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในสายอาชีพนั้นๆ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน เรียนรู้ชีวิตความ เป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 6 และ 12 เดือน ด้วยวีซ่า J-1 หรือ วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสท่องเที่ยวต่อหลังจาก จบโครงการแล้วเป็นระยะเวลาอีก 30 วัน Internship Program เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือผู้ที่จบการศึกษา แล้วไม่เกิน 1 ปี ในระดับอุดมศึกษา

           Traineeship Program เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่จบ การศึกษาตรงสาขา (ตำแหน่งงาน) มาแล้วมากว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี แต่หากไม่ได้จบตรง สายงานนั้นๆ จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงานในตำแหน่งที่สมัครอย่างน้อย 5 ปี

 

QUALIFICATIONS

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุตั้งแต่ 18 - 38 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. หากจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบจบการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 4. กรณีจบไม่ตรงสายกับสายงานที่จะไปฝึกงานจำเป็นต้องมี ประสบการณ์ทำงานสาขานั้นมาอย่างน้อย 5 ปี
 5. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ดี
 7. หากมีผลสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEFL / IELST / TOEIC หรืออื่นๆ จะช่วยให้พิจารณาง่ายขึ้น
 8. สามารถดูแลตัวเองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ตัวอย่างประเภทของงาน

 1. Food and Beverage
 2. Culinary
 3. Hospitality
 4. Hotel Management
 5. Tourism Management
 6. Business Administration
 7. Marketing
 8. Finance

How to apply

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วม โครงการด้วยตนเอง หรือผ่านทางเว็บไซต์
 2. ส่ง Resume หรือ CV เข้ามาที่ kairika@education- house.com
 3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วม โครงการ 5,000 บาท (ไม่คืนทุกกรณี)
 4. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป ขนาด 2” x 2” พื้นฉาก หลังสีขาว
 5. จดหมายแนะนำตัวการ สมัครงานเป็นภาษา อังกฤษ
 6. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มปัจจุบันที่มีอายุ มากกว่า 6 เดือน
 7. ใบรับรองการทำงาน
 8. หนังสือรับรอง สถานภาพนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจบ การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 9. Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 10. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

LET’S GET IN TOUCH!

EDUCATION HOUSE

42/44 Bangkruai Sainoi Rd, Bangsithong, Bangkruai, Nonthaburi 11130, Thailand
7217 Ne 175th St #105 Kenmore, WA 98028 United State
Mobile: 083-189-6199
Skype: kairika.k
Line: patra_k
E: kairika@education-house.com W: www.education-house.com

** โครงการ Internship & Traineeship ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ มิได้เป็นโครงการจัดหางานแต่อย่างใด **