Home


AU PAIR PROGRAM IN USA WITH GO AU PAIR

  

OVERVIEW

          โครงการออแพร์เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (จะได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือ J1 Visa) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มี โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และได้สัมผัสชีวิตความเป็น อยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมี โอกาสได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้ฝึกทักษาในการใช้ ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

       ออแพร์มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หน้าที่ของออแพร์คือ การดูแลเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำเด็ก ดูแลเก็บของเล่น การส่งเด็กไปเรียน ดูแล เรื่องเสื้อผ้า อาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ออแพร์ดูแล เป็นต้น

** โครงการออแพร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล ของรัฐบาลสหรัฐฯ มิใช่การจัดหางาน **

 

AU PAIR BENEFITS

 1. ทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500 เพื่อเรียนไม่ น้อยกว่า 6 เครดิต หรือประมาณ 80 ชั่วโมง
 2. มีห้องพักส่วนตัวและพักอาศัยฟรีกับครอบครัว
 3. ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
 4. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฟรี (หากอยู่ครบสัญญาที่กำหนด)
 5. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 6. วันหยุดพักผ่อนแบบได้ค่าตอบแทน 2 สัปดาห์
 7. สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้อีก 1 ปี  หลังจากจบโครงการ (รวมเป็น 2 ปี)
 8. เมื่อจบโครงการ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวในสหรัฐฯ ต่อได้อีก 1 เดือน
 9. ออแพร์จะได้รับวีซ่าประเภท J1 หรือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (Cultural Exchange Visitor)
 10. มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมชาวอเมริกันและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

 

QUALIFICATIONS

 1. อายุระหว่าง 18 - 26 ปี
 2. มีชั่วโมงเลี้ยงเด็กอย่างน้อย 400 ชั่วโมง  (2 References จากสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงพยาบาล)
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 5. มีใบขับขี่รถยนต์
 6. รักการทำงานกับเด็ก มีความอดทน มีความรับผิดชอบ
 7. พร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ ได้

 

HOW TO APPLY

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือ ผ่านทางเว็บไซด์

 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 6. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุ มากกว่า 6 เดือน
 7. หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา หรือหนังสือ รับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 8. Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 9. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 10. หนังสือรับรองการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็ก (ถ้ามี)